You are here

Disclaimer en Privacy

De website www.centrumzonmaan.be , hierna de CZM-site genoemd, is eigendom van de CZM, met maatschappelijke zetel Vossestraat 64 te 9890 Gavere.

De toegang tot en het gebruik van de CZM-site is kosteloos, doch houdt de kennisname en onvoorwaardelijke aanvaarding in van de volgende mededelingen en voorwaarden.

Indien u de nadere regels en voorwaarden voor het gebruik van de CZM-site niet aanvaardt, gelieve deze site onmiddellijk te verlaten.

Doel van de Centrum Zon-Maan-site (CZM)

De CZM-site heeft tot doel informatie te geven over het aanbod van de CZM als organisatie.

Daarnaast geeft de CZM-site de mogelijkheid aan bezoekers om hun vraag via mail contactgegevens op te zoeken om telefonisch of in een persoonlijk gesprek hulp te vragen.

Alle informatie op de CZM-site (of op de websites waarnaar de CZM-site doorverwijst), is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders bepaald wordt. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit, en je mag deze informatie niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, neem je contact op met een hulpverlener in CZM (telefonisch, een face-to-facegesprek, via mail).

De inhoud van de CZM-site (hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

Gebruik van de CZM-site

CZM besteedt veel aandacht en zorg aan de CZM website en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.
Ondanks alle voortdurend geleverde inspanningen kan de CZM niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.

Als de op (of via) de CZM-site verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zal CZM de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Als je onjuistheden vaststelt, kan je contact opnemen met de webmaster van de CZM-site.

CZM spant zich in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. CZM kan echter niet garanderen dat de CZM-site volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

CZM kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de CZM-site of van de op of via de CZM-site ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's.

Hyperlinks en verwijzingen

Op of via de CZM-site word je met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en word je verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. De CZM beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.

De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden je aangeboden ter informatie en voor jouw gebruiksgemak.

CZM aanvaardt dus geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud.

Als je op jouw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar (onderdelen van) de CZM-site, vragen wij je om eerst contact op te nemen met de webmaster van de CZM-site.

Intellectuele eigendomsrechten

Je hebt het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk gebruik te downloaden en voor niet-commerciële doeleinden te reproduceren, mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van de informatie kun je contact opnemen met de webmaster van de CZM-site.

CZM behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op de website zelf en op de ter beschikking gestelde informatie.

Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Gent, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

De CZM-site kan gebruik maken van zogenaamde "cookies". Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. De code die in de cookie verwerkt is, laat toe de computer te herkennen bij een volgend bezoek en laat toe de toegang tot de site en de navigatie te vergemakkelijken en sneller en efficiënter te laten verlopen.

Bescherming van persoonsgegevens

CZM hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer.

Veel informatie is op of via de CZM-site beschikbaar zonder dat persoonsgegevens moeten worden verstrekt.

E-mailcommunicatie

E-mails en informatie die u ons stuurt worden vertrouwelijk behandeld. Uw gegevens worden verzonden via een beveiligde verbinding.
Wanneer we uw e-mail ontvangen, houden we ons eraan u binnen de 8 werkdagen een antwoord te sturen. Soms kan er - buiten onze verantwoordelijkheid om - iets mis lopen tijdens de verzending, of kan de communicatie over het internet vertraging oplopen. Hou er daarom bij een dringende vraag rekening mee dat u misschien niet onmiddellijk antwoord krijgt.
We proberen uw e-mail zo zorgvuldig mogelijk te beantwoorden. Ga na of de informatie die we u geven ook echt van toepassing is op uw situatie.
De e-mail die wij u sturen is enkel aan u gericht. Indien u informatie ontvangt die niet voor u bestemd is, verwijder de info dan uit uw computer en verwittig de afzender van de vergissing.
Om u zo goed mogelijk te helpen, hebben de hulpverleners regelmatig overleg in team. Enkel de medewerkers van het team zijn betrokken bij uw vraag. Al deze hulpverleners zijn gebonden door hun beroepsgeheim.

Bewaren van e-mails en gegevens

De e-mails die u ons stuurt worden tijdelijk in de mailbox bewaard door het CZM. We doen dit om u beter te kunnen helpen in het geval u opnieuw contact met ons neemt. Als u ons een e-mailbericht zendt, wordt uw e-mailadres bekend. Denk dus na over het e-mailadres en de mailbox die u gebruikt (en wie het antwoord kan lezen). De gegevens die we van u ontvangen dienen enkel om u de gevraagde informatie te verstrekken en worden geregistreerd.
Als u niet wil dat we uw e-mail bewaren, laat dit dan weten.

In de hulpverlening wordt er vaak gewerkt met een dossier. Het dossier is een hulpmiddel in de hulpverlening. Bijvoorbeeld om afspraken te noteren en jouw situatie op te volgen. Wanneer je een dossier hebt wordt hierin ook relevante informatie opgenomen afkomstig van e-mails.

Uw persoonsgegevens in veilige handen
U vertrouwt persoonsgegevens toe aan CZM. U kunt er dan ook op rekenen dat CZM die gegevens met de nodige zorg behandelt. Daarvoor baseren we ons op de AVG, een nieuwe Europese wetgeving die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Wat is ‘AVG’?
AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze wetgeving is ook gekend onder de naam GDPR of General Data Protection Regulation. Ze geldt voor alle entiteiten en personen die persoonsgegevens van Europese burgers verwerken

Wat zijn ‘persoonsgegevens’?

Persoonsgegevens zijn gegevens over natuurlijke personen. Bijvoorbeeld identificatiegegevens, financiële of medische gegevens.

CZM geeft je daarbij de volgende garanties:
- Jouw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt om de gevraagde informatie te verstrekken of om de gewenste dienstverlening (online) te realiseren.
- De verwerking van jouw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
- Jouw persoonsgegevens worden niet bekendgemaakt aan derden noch voor direct-marketingdoeleinden aangewend.
- Je hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te (laten) verbeteren. Hiertoe neem je contact op met de webmaster van de CZM-site.
- CZM treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van jouw persoonsgegevens.

Welke categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt?

Om uw gezondheid te verzekeren is het noodzakelijk om bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Afhankelijk van de doelstelling verwerken wij een aantal categorieën van de hieronder weergegeven persoonsgegevens. Wij benadrukken dat we niet altijd alle onderstaande categorieën verwerken maar enkel diegene die we naargelang het verwerkingsdoeleinde nodig hebben. De verwerkte categorieën van persoonsgegevens zijn:
- identificatiegegevens zoals uw naam, voornaam, identiteitskaart, paspoortnummer of geboortedatum;
- contactgegevens zoals uw adres, telefoonnummer of e-mailadres;
- rijksregisternummer of nationaal identificatienummer;
- financiële identificatiegegevens zoals bankrekeningnummer of kaartnummer;
- beroepsgegevens, zoals uw beroepsactiviteit of beroepsstatuut;
- levensstijl & gewoonten zoals taal, drug-, tabaks- en alcoholverbruik;
- relationele gegevens zoals gegevens betreffende gezinssituatie, burgerlijke staat;
- beeld- en geluidsopnamen;
- gegevens betreffende het mobiele toestel zoals technische informatie over het
mobiele toestel, relevante identificators van de telefoon, OS-versie, locatie.
- gegevens betreffende uw fysieke en psychische gezondheid, bijvoorbeeld gegevens
in een medische vragenlijst.

Verwerkingsdoeleinden

CZM zal uw persoonsgegevens enkel verwerken voor zover er een doel is dat de verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk maakt. Bovendien zal CZM enkel de persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het beoogde doel. Om uw gezondheid te verzekeren, verwerkt CZM uw gegevens voor volgende doeleinden:
1. Om uw psychisch en fysiek welbevinden te verhogen.
2. Met het oog op het uitvoeren van de overeenkomsten die U met CZM sluit. Hieronder begrijpen wij onder meer het beheren van uw persoonlijk dossier,
3. Evenals het beheren van onze IT- infrastructuur, zoals de ondersteuning van de goede werking van onze netwerken. Om U optimaal te kunnen ondersteunen, verwerkt CZM uw persoonsgegevens om U als client, patiënt, o.a. via e-mail, sms en telefoon.
4. In geval van toepasselijke wettelijke verplichtingen.
De verwerking van uw persoonsgegevens vindt altijd plaats in overeenstemming met de geldende privacywetgeving.

Verkrijgen van uw persoonsgegevens

CZM verkrijgt persoonsgegevens op verschillende manieren en tijdstippen. In het bijzonder verkrijgen we uw persoonsgegevens bij U als Betrokkene bijvoorbeeld bij het aangaan van een intake gesprek en/ of aanmeldingsformulier.
In bepaalde gevallen verkrijgen we uw persoonsgegevens via andere betrokken zoals bijvoorbeeld ouders, school of andere hulpverleningsinstantie.

Over welke rechten beschikt U met betrekking tot uw persoonsgegevens?
Recht op inzage

U heeft het recht om te weten of we uw persoonsgegevens verwerken. Wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie, meer bepaald:
- welke (categorieën van) persoonsgegevens wij van U verwerken;
- met welke doeleinden wij deze persoonsgegevens verwerken;
- aan welke (categorieën van) Ontvangers de persoonsgegevens zijn of zullen worden
verstrekt, met name Ontvangers in derde organisaties;
- de toepasselijke bewaartermijn van de persoonsgegevens ongeveer 5 jaar na laatste contact;
- waar wij uw persoonsgegevens hebben verkregen; en
- de bijzondere situaties waarin sprake is van geautomatiseerde individuele
besluitvorming en, ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van die verwerking voor de Betrokkene.

Recht op verbetering

Indien U van oordeel bent dat bepaalde persoonsgegevens niet juist of volledig zijn, dan heeft U het recht om onjuiste gegevens te laten verbeteren en onvolledige gegevens te laten vervolledigen. Dit recht doet uiteraard geen afbreuk aan eventuele contractuele en wettelijke verplichtingen die U heeft ten aanzien van CZM voor wat betreft het kennis geven van eventuele wijzigingen aan uw persoonsgegevens.

Recht op gegevenswissing

Wanneer bepaalde persoonsgegevens niet vereist zijn voor de doeleinden waarvoor wij deze hanteren, kunt U vragen die persoonsgegevens te laten wissen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer de persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking.
Let wel, het verwijderen van uw persoonsgegevens is niet mogelijk onder meer wanneer de verwerking nodig is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer CZM onderworpen is aan wettelijke verplichtingen tot het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Het nakomen van bepaalde wettelijke verplichtingen komt in het gedrang wanneer wij uw gegevens moeten verwijderen en is dientengevolge niet mogelijk.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

U kunt ons altijd verzoeken om uw persoonsgegevens, die U zelf aan CZM hebt verstrekt, aan uzelf of aan een andere Verwerkingsverantwoordelijke van uw keuze over te dragen indien dit technisch mogelijk is. Dit in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. Wij wijzen erop dat de Verwerkingsverantwoordelijke die de persoonsgegevens ontvangt zelf gehouden is de op hem van toepassing zijnde privacywetgeving na te leven. CZM is niet aansprakelijk voor een foutieve verwerking van uw persoonsgegevens in hoofde van deze partij.
Dit recht is aan enkele wettelijke beperkingen onderworpen. Het betreft enkel de persoonsgegevens die U zelf aan ons hebt verstrekt. Ook slaat dit recht enkel op die gegevens die we hebben verwerkt ter uitvoering van een contract dat we met U hebben of met uw Toestemming hebben verkregen.

Recht op bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen bezwaar aantekenen tegen de gegevensverwerkingen die we uitvoeren, bijvoorbeeld wanneer U niet akkoord bent met een verwerking die plaatsvindt ter behartiging van een gerechtvaardigd belang. In dat geval moet U beschikken over specifiek
PRIVACYVERKLARING met uw situatie verband houdende redenen. We zullen deze redenen afwegen ten aanzien van het gerechtvaardigd belang van CZM.

Houd er rekening mee dat het uitoefenen van uw recht op bezwaar er in bepaalde gevallen toe kan leiden dat wij niet meer in een optimale dienstverlening kunnen voorzien. Indien de verwerking noodzakelijk is voor het uitvoeren van contracten of het naleven van wettelijke verplichtingen, zal U uw recht op bezwaar niet kunnen uitoefenen.

Recht op beperking

U hebt in bepaalde gevallen en binnen de grenzen van onze wettelijke en contractuele verplichtingen het recht om desgevallend tijdelijk, de beperking van de verwerking te verkrijgen.
1. U betwist de juistheid van uw persoonsgegevens.
2. U trekt het rechtmatig karakter van de gegevensverwerking in twijfel.
3. CZM heeft uw persoonsgegevens niet meer nodig om onze verwerkingsdoeleinden te bereiken, maar U heeft de persoonsgegevens zelf nog
nodig voor het instellen, uitoefenen of onderbouwen van een rechtsvordering.
4. In afwachting van het inwilligen van uw recht op bezwaar kunnen we het verwerken van uw persoonsgegevens beperken.