You are here

Welkom: GROEI - RUST - VERBINDING met jezelf en anderen.

Facebook   

In het Centrum Zon-Maan vzw bevorderen wij de Psychologische en Pedagogische GROEI van kinderen, hun gezinnen en volwassenen.
GROEIKRACHT - RUST - VERBINDING in jezelf vinden.

Wij werken vanuit het GROEIMODEL, niet vanuit het ziektemodel.
Je bent meer dan een kind, een volwassene, een mens met een bepaald
- gedrag
- een gescheiden ouder
- je depressie
- je verdriet
- je burn-out
- je emotionele pijn
- je verslaving
- je ...
Dit zowel in Individuele psychotherapie, als in Groei-cirkels.

De HARMONIE zoeken en vinden tussen je Zon en je Maan.
Tussen gebeurtenissen in je feitelijke context, je leefwereld. Hoe je jouw buitenkant laat zien aan anderen: ‘je Zon’.
En tussen je binnenkant, wat er in je ‘zijn’, je beleving, je innerlijke, is en voelt: ‘je Maan’.
Deze harmonie is niet altijd even evident om te vinden.
Niet voor volwassenen en ook niet voor kinderen.

We zoeken samen naar GROEI, RUST en VERBINDING met JEZELF en in relatie tot de ANDEREN.

Mevrouw Isa Deschuyteneer en de heer Peter Van Damme begeleiden u in dit groeiproces.
Isa neemt als Integratief (gezin-)psychotherapeut, Pikler®pedagoog, Docent en Supervisor, de kinderen, volwassen, (plus)ouders, (plus)grootouders onder haar vleugels..
Haar specialisaties zijn (Hoog Conflictueuze) (echt)Scheiding, Nieuwe gezinnen, Alleenstaand ouderschap, Verlies- en rouwervaringen, Emotionele pijnen, Opvoedingsvraagstukken, ....
Als volwassene blijven we kind van onze ouders. Soms is onze ouder-kind relatie complex. Isa gaat samen met jou op weg als volwassene in deze complexe ouder-kind relatie.

Peter neemt de Persoonlijke begeleiding, Coaching en Training onder zijn vleugels.
Zijn specialisaties zijn bezinning - zingeving, levensbegeleiding - persoonlijk meesterschap, levensverhaal - schrijven en vertellen van verhalen.

In de Kinderpsychotherapie krijgt je kind begeleiding individueel of in groep.

1. Individuele begeleiding - Psychotherapie
Dit door middel van creatief spel en taal geven aan gevoelens en gedrag.
Bijvoorbeeld je kind beter in zijn/haar vel doen zitten, leren omgaan met gevoelens en emoties, sociale vaardigheden aanleren, ...
Jij als ouder(s) worden actief betrokken in het GROEIPROCES van je kind.
Dit kan door opvoedingsadvies en/of ouderschapsbegeleiding.
Welke ouder, opvoeder wil je zijn voor kinderen.
Hoe bereik je dit?
Wat heb jij geleerd als kind?
Hoe ben jij volwassen geworden?
Samen zoeken vanuit groeimogelijkheden.
Ook derden, zoals school, CLB, logopedist en andere hulpverleners kunnen hierin betrokken worden mits schriftelijke TOESTEMMING van jou als ouder(s).

2. Groeigroepen Zon-Maan kinderen.
Regelmatig organiseren wij Groeigroepen voor kinderen.
Ook jij als ouder(s) wordt betrokken in dit GROEIPROCES van je kind.

- Pikler SpeelRuimte® voor kinderen met hun ouders (4 maanden en 28 maanden)
Er is één introductieavond voor ouders.
Minimum 3 ouder-kind groepsmomenten.
Er zijn gespreksmomenten.
Ze zien er als volgt uit: introductieavond is kennismaken met de Emmi Pikler pedagogie en de andere ouders.
Ouder-Kind groepsmomenten zijn 1 uur.
Gespreksmomenten zijn gezamenlijk af te spreken.

Thema's zijn:
- Groeigroep Zon-Maan kinderen tijdens Scheiding (kleuters, lagere school en pubers)
- Groeigroep Zon-Maan kinderen in Rouw. (kleuters, lagere school en pubers)
- Groeigroep Zon-Maan Kinderen: Ik en mijn gevoelens. (kleuters, lagere school en pubers)

Er is 1 infoavond voor ouders.
Er zijn 5 groepsmomenten voor je kind.
Ze zien er als volgt uit: van 45 minuten doemoment, 15 minuten pauze, 45 minuten doe-moment.
Nadien is er 1 samenkomstmoment voor kinderen en ouders.

In de Psychotherapie gaan we effectief HULPBRONNEN installeren om je psychische groei te bevorderen en te bestendigen.
Meer inzicht krijgen in jezelf, inzicht krijgen in relatiesystemen, meer fundamenteel zelfvertrouwen krijgen, ... zijn enkele voorbeelden.
Dit kan in Individuele therapie, Partnertherapie, Ouderschapstherapie en Gezinstherapie.
Het Zon-Maan model is de basis van Gesprekstherapie, Creatieve- en Lichaamsgerichte therapie.

In het Vormingswerk geven wij vormingen en workshops aan Schoolteams, Ouderbijeenkomsten en de Zorgsector.
Dit over de thema's Nieuwe gezinnen, echtscheiding, alleenstaand ouderschap, verlies- en rouwsituaties, emotioneel gedrag, persoonlijk meesterschap, levensverhalen schrijven, zingeving.
Dit door middel van Psycho-educatie namelijk theorie en praktijkervaringen.
Wij zoeken samen met jou naar HULPBRONNEN hoe jij kinderen, ouders, volwassenen beter kan begrijpen, ondersteunen en helpen.

In de Supervisie
We gaan samen aan de slag met jouw GROEIproces als Psychotherapeut, hulpverlener, juf, leerkracht, ...
Wat raakt jou als mens in de overdracht en tegenoverdracht.
We kijken waar je vastloopt bij casus.
Hoe ga je zorgzaam met jezelf en je cliënten, patiënten verder.

Disclaimer : Ook al hebben verschillende medewerkers een medische of paramedische opleiding, kan geen enkele psychotherapie- / consult sessie of opleiding een vervanging zijn voor welk medisch advies dan ook. Deelname gebeurt op vrijwillige basis, op eigen verantwoordelijkheid en met lichamelijke en geestelijke conditie. Ben je onder psychiatrische begeleiding, raadpleeg eerst uw arts.